Phòng thí nghiệm - Thực hành

Thi nghiem

Thi nghiem1

Thi nghiem2

Thi nghiem4

Thi nghiem5

Thi nghiem6 Thi nghiem7
Một góc Bảo tàng Sinh học Hệ thống nhà lưới ươm cây
Thi nghiem8 Thi nghiem9
Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Thi nghiem13 Thi nghiem10
Máy phân tích nguyên tố C/N  Máy phân tích nhiệt TGA-DSC
Thi nghiem11 Thi nghiem12
Hệ thiết bị thí nghiệm xác định độ tan bằng Cobra4 của hãng Phywe Hệ thiết bị thí nghiệm xác định Enthanpy của phản ứng bằng Cobra4 của hãng Phywe